Poppy Counter Stats vs Cho'Gath

Best Poppy Items to Counter Cho'Gath


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 6.1
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.5 5.5
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 6.1
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.0
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,565 16,713
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,519 30,460
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,070 7,522
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
91 118
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,569 10,296
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.2
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Cho'Gath Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Cho'Gath (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Cho'Gath in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 5.9
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.4
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 5.7
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.9
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,529 16,032
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,773 29,446
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,830 7,127
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
82 103
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,164 9,811
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.1
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Cho'Gath Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Cho'Gath (Silver)

Best Poppy Items to Counter Cho'Gath in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 6.3
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.5 5.5
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.9 6.3
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.1
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
16,018 17,228
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,973 31,583
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,265 7,873
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
91 121
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,802 10,544
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.4
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Cho'Gath Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Cho'Gath (Gold)

Best Poppy Items to Counter Cho'Gath in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 6.2
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.5 5.6
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.9 6.3
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.0
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
16,359 17,160
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,134 30,902
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,167 7,684
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
101 131
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,851 10,662
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.2
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Cho'Gath Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Cho'Gath (Pro)

Best Poppy Items to Counter Cho'Gath in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.4 5.7
Cho'Gath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.2
Cho'Gath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 6.1
Cho'Gath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.9
Cho'Gath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
16,110 16,335
Cho'Gath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,180 28,994
Cho'Gath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,068 7,366
Cho'Gath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
106 139
Cho'Gath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,610 10,397
Cho'Gath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.0
Cho'Gath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Cho'Gath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Cho'Gath Build and Stats