Poppy Counter Stats vs Viktor

Best Poppy Items to Counter Viktor


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 6.2
Viktor Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.2
Viktor Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 6.8
Viktor Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.1
Viktor Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,496 22,815
Viktor Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,631 15,758
Viktor Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,265 2,051
Viktor Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
100 162
Viktor Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,803 10,987
Viktor Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.3
Viktor Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Viktor Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.9
Viktor Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Viktor (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Viktor in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 6.5
Viktor Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.6
Viktor Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 6.8
Viktor Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.2
Viktor Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,838 22,730
Viktor Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,537 16,326
Viktor Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,204 2,050
Viktor Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
89 144
Viktor Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,649 10,700
Viktor Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.2
Viktor Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Viktor Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.9
Viktor Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Viktor (Silver)

Best Poppy Items to Counter Viktor in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 6.6
Viktor Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.3
Viktor Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.3 7.1
Viktor Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.2
Viktor Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,569 23,433
Viktor Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,160 16,027
Viktor Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,354 2,131
Viktor Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
94 157
Viktor Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,817 11,064
Viktor Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.5
Viktor Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Viktor Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 2.0
Viktor Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Viktor (Gold)

Best Poppy Items to Counter Viktor in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 6.2
Viktor Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.1
Viktor Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.3 6.8
Viktor Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.2
Viktor Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,790 23,205
Viktor Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,815 15,772
Viktor Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,335 2,090
Viktor Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
102 169
Viktor Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,900 11,167
Viktor Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.4
Viktor Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Viktor Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.9
Viktor Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Viktor (Pro)

Best Poppy Items to Counter Viktor in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.3 5.4
Viktor Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.8 4.8
Viktor Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.9 6.2
Viktor Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.9
Viktor Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,520 21,021
Viktor Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,403 14,560
Viktor Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,032 1,833
Viktor Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
116 176
Viktor Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,741 10,803
Viktor Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.0
Viktor Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Viktor Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.8
Viktor Build and Stats