Poppy Counter Stats vs Draven

Best Poppy Items to Counter Draven


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 7.1
Draven Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.1 6.1
Draven Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.4 6.4
Draven Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.2
Draven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,657 19,188
Draven Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,111 18,157
Draven Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,871 2,042
Draven Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
94 149
Draven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,500 11,837
Draven Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.4
Draven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Draven Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Draven Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Draven (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Draven in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 7.1
Draven Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 6.2
Draven Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.1 6.1
Draven Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 3.2
Draven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,603 18,485
Draven Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,667 18,068
Draven Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,718 2,068
Draven Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
82 130
Draven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,089 11,210
Draven Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.2
Draven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Draven Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 1.9
Draven Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Draven (Silver)

Best Poppy Items to Counter Draven in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 7.3
Draven Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 6.2
Draven Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.8 6.6
Draven Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.3
Draven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,001 19,653
Draven Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,739 18,604
Draven Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,016 2,130
Draven Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
93 152
Draven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,700 12,092
Draven Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.5
Draven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Draven Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Draven Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Draven (Gold)

Best Poppy Items to Counter Draven in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 7.0
Draven Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.1 6.0
Draven Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 6.5
Draven Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.5 3.2
Draven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,442 19,652
Draven Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,367 18,247
Draven Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,954 2,059
Draven Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
102 160
Draven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,735 12,151
Draven Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.4
Draven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Draven Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Draven Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Draven (Pro)

Best Poppy Items to Counter Draven in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.4 6.7
Draven Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.8 5.7
Draven Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.1 6.2
Draven Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.2
Draven Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,753 18,809
Draven Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,154 17,140
Draven Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,717 1,747
Draven Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
110 166
Draven Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,507 12,049
Draven Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.8 5.3
Draven Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.7 0.9
Draven Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 2.0
Draven Build and Stats