Poppy Counter Stats vs Dr. Mundo

Best Poppy Items to Counter Dr. Mundo


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 5.0
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.2
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 7.0
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.6
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,819 18,398
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,445 34,639
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,242 10,849
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
92 107
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,579 10,582
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.6
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Dr. Mundo Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Dr. Mundo (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Dr. Mundo in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 5.1
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.3
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.1 6.8
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.6
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,129 18,065
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,031 33,792
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,059 9,622
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
84 102
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,253 10,187
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.5
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Dr. Mundo Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Dr. Mundo (Silver)

Best Poppy Items to Counter Dr. Mundo in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 5.1
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.3
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.8 7.2
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.5
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
16,100 18,912
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,914 35,441
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,358 11,020
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
91 109
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,688 10,735
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.6
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.1
Dr. Mundo Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Dr. Mundo (Gold)

Best Poppy Items to Counter Dr. Mundo in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 4.9
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.1
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.8 7.2
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.5 2.6
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
16,397 18,480
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,639 35,071
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,452 11,752
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
98 110
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,868 10,840
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.6
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Dr. Mundo Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Dr. Mundo (Pro)

Best Poppy Items to Counter Dr. Mundo in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.2 4.6
Dr. Mundo Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 4.6
Dr. Mundo Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.1 6.9
Dr. Mundo Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.6
Dr. Mundo Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,713 17,227
Dr. Mundo Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,458 33,271
Dr. Mundo Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,861 12,543
Dr. Mundo Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
114 109
Dr. Mundo Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,583 10,768
Dr. Mundo Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.7 5.7
Dr. Mundo Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.7 1.0
Dr. Mundo Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 2.1
Dr. Mundo Build and Stats