Poppy Counter Stats vs Ezreal

Best Poppy Items to Counter Ezreal


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 6.4
Ezreal Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.1
Ezreal Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.3 7.0
Ezreal Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.2
Ezreal Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,945 20,839
Ezreal Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,128 17,034
Ezreal Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,165 2,514
Ezreal Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
97 146
Ezreal Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,683 10,798
Ezreal Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.1
Ezreal Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Ezreal Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Ezreal Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Ezreal (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Ezreal in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 6.3
Ezreal Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.4
Ezreal Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.7 6.5
Ezreal Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.1
Ezreal Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,615 19,199
Ezreal Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,186 16,815
Ezreal Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,776 2,389
Ezreal Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
83 122
Ezreal Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,138 10,086
Ezreal Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.0
Ezreal Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Ezreal Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 1.8
Ezreal Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Ezreal (Silver)

Best Poppy Items to Counter Ezreal in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 6.5
Ezreal Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.1
Ezreal Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 7.2
Ezreal Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.2
Ezreal Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,204 21,223
Ezreal Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,722 17,305
Ezreal Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,367 2,596
Ezreal Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
94 147
Ezreal Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,833 10,936
Ezreal Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.4 5.2
Ezreal Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Ezreal Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.9
Ezreal Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Ezreal (Gold)

Best Poppy Items to Counter Ezreal in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 6.5
Ezreal Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.0
Ezreal Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 7.2
Ezreal Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.3
Ezreal Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,581 21,764
Ezreal Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,662 17,173
Ezreal Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,380 2,576
Ezreal Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
104 158
Ezreal Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,964 11,180
Ezreal Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.2
Ezreal Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Ezreal Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.9
Ezreal Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Ezreal (Pro)

Best Poppy Items to Counter Ezreal in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 6.2
Ezreal Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.9 4.8
Ezreal Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 6.9
Ezreal Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.5 3.2
Ezreal Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,550 21,171
Ezreal Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,545 16,593
Ezreal Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,028 2,447
Ezreal Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
116 163
Ezreal Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,797 11,040
Ezreal Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.0
Ezreal Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Ezreal Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.8
Ezreal Build and Stats