Poppy Counter Stats vs Gangplank

Best Poppy Items to Counter Gangplank


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 5.0
Gangplank Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.1
Gangplank Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.4 7.1
Gangplank Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.5
Gangplank Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,605 19,841
Gangplank Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,792 23,428
Gangplank Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,321 6,558
Gangplank Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
96 169
Gangplank Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,812 11,726
Gangplank Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.3
Gangplank Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Gangplank Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Gangplank Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Gangplank (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Gangplank in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 5.1
Gangplank Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.3
Gangplank Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.1 6.7
Gangplank Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.5
Gangplank Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,123 18,547
Gangplank Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,329 23,375
Gangplank Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,207 6,568
Gangplank Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
88 151
Gangplank Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,565 11,186
Gangplank Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.3
Gangplank Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Gangplank Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Gangplank Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Gangplank (Silver)

Best Poppy Items to Counter Gangplank in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 5.1
Gangplank Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.2
Gangplank Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 7.2
Gangplank Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.5
Gangplank Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,045 20,073
Gangplank Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,188 23,818
Gangplank Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,453 6,583
Gangplank Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
93 170
Gangplank Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,972 11,811
Gangplank Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.4 5.4
Gangplank Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Gangplank Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 2.0
Gangplank Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Gangplank (Gold)

Best Poppy Items to Counter Gangplank in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 5.2
Gangplank Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.1
Gangplank Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 7.3
Gangplank Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.5
Gangplank Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,849 20,724
Gangplank Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,227 23,642
Gangplank Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,411 6,679
Gangplank Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
100 178
Gangplank Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,956 12,041
Gangplank Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.4
Gangplank Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Gangplank Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Gangplank Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Gangplank (Pro)

Best Poppy Items to Counter Gangplank in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.1 4.6
Gangplank Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.9 4.6
Gangplank Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 6.8
Gangplank Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.4
Gangplank Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,947 19,655
Gangplank Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,775 22,199
Gangplank Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,042 6,229
Gangplank Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
109 182
Gangplank Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,566 11,769
Gangplank Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.1
Gangplank Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Gangplank Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Gangplank Build and Stats