Poppy Counter Stats vs Gragas

Best Poppy Items to Counter Gragas


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 4.6
Gragas Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.8
Gragas Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 8.0
Gragas Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 2.1
Gragas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,229 14,490
Gragas Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,963 26,398
Gragas Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,041 10,224
Gragas Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
98 54
Gragas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,742 9,523
Gragas Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.4 4.9
Gragas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.8
Gragas Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.8
Gragas Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Gragas (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Gragas in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 4.5
Gragas Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 6.1
Gragas Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 7.8
Gragas Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 1.9
Gragas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,428 14,073
Gragas Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,680 26,763
Gragas Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,012 10,110
Gragas Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
85 48
Gragas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,404 9,203
Gragas Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.4 4.8
Gragas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.8
Gragas Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.7
Gragas Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Gragas (Silver)

Best Poppy Items to Counter Gragas in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.9 4.5
Gragas Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.9
Gragas Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.8 8.1
Gragas Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 2.1
Gragas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,319 14,140
Gragas Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,344 26,712
Gragas Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,235 10,324
Gragas Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
92 52
Gragas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,856 9,447
Gragas Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.6 4.8
Gragas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
1.0 0.8
Gragas Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.8
Gragas Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Gragas (Gold)

Best Poppy Items to Counter Gragas in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 4.9
Gragas Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.7
Gragas Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.7 8.2
Gragas Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.5 2.4
Gragas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,693 15,050
Gragas Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,107 26,517
Gragas Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,978 10,402
Gragas Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
104 56
Gragas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,895 9,813
Gragas Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.1
Gragas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Gragas Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.8
Gragas Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Gragas (Pro)

Best Poppy Items to Counter Gragas in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.4 4.6
Gragas Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.9 5.3
Gragas Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 8.1
Gragas Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.2
Gragas Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,467 14,667
Gragas Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,428 24,972
Gragas Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,862 9,876
Gragas Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
116 61
Gragas Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,779 9,600
Gragas Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 4.9
Gragas Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.7
Gragas Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.8
Gragas Build and Stats