Poppy Counter Stats vs Illaoi

Best Poppy Items to Counter Illaoi


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 5.2
Illaoi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.7
Illaoi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.4 4.6
Illaoi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.5
Illaoi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,046 21,114
Illaoi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,342 28,739
Illaoi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,211 8,537
Illaoi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
88 160
Illaoi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,476 10,672
Illaoi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.7
Illaoi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Illaoi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Illaoi Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Illaoi (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Illaoi in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.4 5.5
Illaoi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.6
Illaoi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.9 4.5
Illaoi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.7
Illaoi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,062 20,384
Illaoi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,640 27,714
Illaoi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,891 8,034
Illaoi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
80 142
Illaoi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
8,987 10,241
Illaoi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.7 5.6
Illaoi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Illaoi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 1.9
Illaoi Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Illaoi (Silver)

Best Poppy Items to Counter Illaoi in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 5.2
Illaoi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.8
Illaoi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.9 4.8
Illaoi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.4
Illaoi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,487 21,810
Illaoi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,947 29,601
Illaoi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,467 8,977
Illaoi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
88 168
Illaoi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,748 10,944
Illaoi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.8
Illaoi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.1
Illaoi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.1
Illaoi Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Illaoi (Gold)

Best Poppy Items to Counter Illaoi in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 4.9
Illaoi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 5.9
Illaoi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.7 4.6
Illaoi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.5 2.3
Illaoi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,833 21,273
Illaoi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,777 29,202
Illaoi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,448 8,680
Illaoi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
96 176
Illaoi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,865 10,963
Illaoi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.7
Illaoi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Illaoi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.1
Illaoi Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Illaoi (Pro)

Best Poppy Items to Counter Illaoi in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 4.7
Illaoi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.8 5.7
Illaoi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 4.5
Illaoi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.6 2.2
Illaoi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
16,293 21,396
Illaoi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,026 28,993
Illaoi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,086 8,866
Illaoi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
111 182
Illaoi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,816 10,948
Illaoi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.4
Illaoi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Illaoi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Illaoi Build and Stats