Poppy Counter Stats vs Master Yi

Best Poppy Items to Counter Master Yi


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 7.4
Master Yi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 6.7
Master Yi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 4.8
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.2
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,581 15,676
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,437 26,827
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,558 10,102
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
87 43
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,201 10,907
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.3
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 1.9
Master Yi Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Master Yi (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Master Yi in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 7.1
Master Yi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 6.8
Master Yi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.5 4.6
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.1
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
12,757 15,235
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
21,937 25,715
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,359 9,233
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
78 43
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
8,781 10,343
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.2
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.7 1.8
Master Yi Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Master Yi (Silver)

Best Poppy Items to Counter Master Yi in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.9 7.7
Master Yi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 6.9
Master Yi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 5.1
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.5 3.4
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,413 16,280
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,311 28,270
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,860 10,991
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
91 42
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,649 11,499
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.5
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Master Yi Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Master Yi (Gold)

Best Poppy Items to Counter Master Yi in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 7.7
Master Yi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 6.6
Master Yi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 4.9
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.5 3.4
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,550 15,958
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,756 27,841
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,703 11,080
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
100 44
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,668 11,486
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.4
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Master Yi Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Master Yi (Pro)

Best Poppy Items to Counter Master Yi in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 7.8
Master Yi Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 6.2
Master Yi Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.3 4.7
Master Yi Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.6
Master Yi Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,222 15,921
Master Yi Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
21,648 26,877
Master Yi Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,455 10,879
Master Yi Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
109 46
Master Yi Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,476 11,497
Master Yi Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.2
Master Yi Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Master Yi Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.8
Master Yi Build and Stats