Poppy Counter Stats vs Samira

Best Poppy Items to Counter Samira


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.9 8.0
Samira Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.7 7.1
Samira Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
8.3 6.9
Samira Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.5
Samira Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,849 18,629
Samira Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,965 21,473
Samira Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,955 3,859
Samira Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
87 142
Samira Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,628 11,427
Samira Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.2
Samira Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.8
Samira Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Samira Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Samira (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Samira in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 8.0
Samira Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.5 6.9
Samira Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 6.1
Samira Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 3.5
Samira Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,446 18,059
Samira Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,494 20,497
Samira Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,487 3,578
Samira Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
79 124
Samira Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
8,991 10,766
Samira Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.0
Samira Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Samira Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 1.8
Samira Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Samira (Silver)

Best Poppy Items to Counter Samira in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
5.1 7.7
Samira Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.7 7.4
Samira Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
8.8 7.1
Samira Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.5 3.2
Samira Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,553 18,266
Samira Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,827 21,923
Samira Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,323 3,963
Samira Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
86 146
Samira Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,923 11,458
Samira Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.6 5.1
Samira Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
1.0 0.9
Samira Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 2.0
Samira Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Samira (Gold)

Best Poppy Items to Counter Samira in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
5.1 8.6
Samira Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.8 7.1
Samira Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
9.0 7.3
Samira Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.7
Samira Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,766 19,682
Samira Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,925 22,123
Samira Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,112 4,092
Samira Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
95 157
Samira Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
10,041 12,090
Samira Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.5 5.4
Samira Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Samira Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Samira Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Samira (Pro)

Best Poppy Items to Counter Samira in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.3 8.0
Samira Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.7 6.6
Samira Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.7 7.2
Samira Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 3.7
Samira Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,504 18,936
Samira Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,777 21,197
Samira Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,768 3,764
Samira Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
102 163
Samira Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,563 11,848
Samira Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.3
Samira Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Samira Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Samira Build and Stats