Poppy Counter Stats vs Shyvana

Best Poppy Items to Counter Shyvana


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.4 6.1
Shyvana Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.1 5.1
Shyvana Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.1 6.7
Shyvana Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 3.1
Shyvana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,649 18,142
Shyvana Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,882 29,483
Shyvana Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,037 10,550
Shyvana Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
98 54
Shyvana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,554 11,185
Shyvana Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.5
Shyvana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Shyvana Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 2.3
Shyvana Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Shyvana (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Shyvana in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.3 6.0
Shyvana Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.4
Shyvana Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.7 6.5
Shyvana Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.1 3.0
Shyvana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,627 17,133
Shyvana Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,294 28,563
Shyvana Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,807 9,384
Shyvana Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
86 54
Shyvana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,120 10,697
Shyvana Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.8 5.4
Shyvana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Shyvana Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.7 2.2
Shyvana Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Shyvana (Silver)

Best Poppy Items to Counter Shyvana in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 6.2
Shyvana Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.3
Shyvana Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.3 6.9
Shyvana Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 3.2
Shyvana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,858 18,445
Shyvana Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,414 29,962
Shyvana Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,189 10,701
Shyvana Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
95 55
Shyvana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,678 11,354
Shyvana Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.7
Shyvana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Shyvana Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 2.3
Shyvana Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Shyvana (Gold)

Best Poppy Items to Counter Shyvana in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 6.2
Shyvana Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.1 5.0
Shyvana Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.4 6.8
Shyvana Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.2
Shyvana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,251 18,922
Shyvana Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,355 30,140
Shyvana Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,186 11,190
Shyvana Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
104 56
Shyvana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,826 11,488
Shyvana Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.6
Shyvana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Shyvana Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.3
Shyvana Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Shyvana (Pro)

Best Poppy Items to Counter Shyvana in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.3 5.7
Shyvana Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.7 4.6
Shyvana Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.7 6.5
Shyvana Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.2
Shyvana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,850 17,731
Shyvana Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,782 28,747
Shyvana Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,816 11,088
Shyvana Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
115 52
Shyvana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,518 11,091
Shyvana Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.3
Shyvana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Shyvana Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.1
Shyvana Build and Stats