Poppy Counter Stats vs Soraka

Best Poppy Items to Counter Soraka


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.3 1.1
Soraka Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 5.1
Soraka Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.7 12.9
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 0.4
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,026 6,566
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,411 12,382
Soraka Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,100 19,009
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
95 21
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,446 7,199
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.3
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Soraka Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Soraka (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Soraka in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.2 1.3
Soraka Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.1 5.2
Soraka Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.4 12.1
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.1 0.5
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,913 7,097
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,922 12,771
Soraka Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,890 18,004
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
83 22
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,028 7,222
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.2
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Soraka Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Soraka (Silver)

Best Poppy Items to Counter Soraka in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.3 1.2
Soraka Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.3
Soraka Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.9 13.3
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 0.4
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,143 6,647
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,859 12,579
Soraka Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,217 19,557
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
92 19
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,532 7,284
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.4
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Soraka Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Soraka (Gold)

Best Poppy Items to Counter Soraka in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.4 1.0
Soraka Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 5.1
Soraka Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.8 13.3
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 0.3
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,825 6,244
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,770 12,157
Soraka Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,280 19,633
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
104 20
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,771 7,185
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.3
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Soraka Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Soraka (Pro)

Best Poppy Items to Counter Soraka in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 0.9
Soraka Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.7 4.8
Soraka Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.6 12.6
Soraka Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.6 0.3
Soraka Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,792 5,719
Soraka Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,709 11,385
Soraka Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,946 18,782
Soraka Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
113 25
Soraka Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,576 6,949
Soraka Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.0
Soraka Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Soraka Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.8
Soraka Build and Stats