Poppy Counter Stats vs Volibear

Best Poppy Items to Counter Volibear


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 5.4
Volibear Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.5
Volibear Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 7.6
Volibear Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.6
Volibear Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,225 14,881
Volibear Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,816 30,051
Volibear Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,964 7,456
Volibear Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
93 72
Volibear Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,527 10,416
Volibear Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.4
Volibear Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Volibear Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Volibear Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Volibear (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Volibear in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.4 5.4
Volibear Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.6
Volibear Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 7.4
Volibear Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.6
Volibear Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,328 14,648
Volibear Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,256 29,431
Volibear Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,741 7,018
Volibear Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
84 67
Volibear Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,139 10,079
Volibear Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.3
Volibear Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Volibear Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 2.0
Volibear Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Volibear (Silver)

Best Poppy Items to Counter Volibear in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 5.5
Volibear Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.6 5.6
Volibear Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.8 8.0
Volibear Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.7
Volibear Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,524 15,075
Volibear Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,372 30,734
Volibear Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,107 7,705
Volibear Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
92 72
Volibear Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,694 10,615
Volibear Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.5
Volibear Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Volibear Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.1
Volibear Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Volibear (Gold)

Best Poppy Items to Counter Volibear in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 5.4
Volibear Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.5
Volibear Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.7 7.7
Volibear Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 2.7
Volibear Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,895 15,111
Volibear Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,129 30,350
Volibear Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,136 7,734
Volibear Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
100 77
Volibear Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,792 10,608
Volibear Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.4
Volibear Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Volibear Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Volibear Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Volibear (Pro)

Best Poppy Items to Counter Volibear in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 5.2
Volibear Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.1 5.2
Volibear Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.4 7.4
Volibear Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 2.7
Volibear Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,758 14,446
Volibear Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,081 29,112
Volibear Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,831 7,470
Volibear Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
112 82
Volibear Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,678 10,454
Volibear Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.2
Volibear Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.7 0.8
Volibear Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Volibear Build and Stats