Poppy Counter Stats vs Xerath

Best Poppy Items to Counter Xerath


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 5.8
Xerath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.0
Xerath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 8.7
Xerath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.0
Xerath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,945 22,480
Xerath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,014 13,709
Xerath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,325 1,204
Xerath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
97 108
Xerath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,813 10,039
Xerath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.4
Xerath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Xerath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Xerath Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Xerath (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Xerath in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.4 6.0
Xerath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 4.9
Xerath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.6 8.1
Xerath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 3.1
Xerath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,615 21,838
Xerath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,120 13,682
Xerath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,012 1,304
Xerath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
85 101
Xerath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,269 9,736
Xerath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.8 5.4
Xerath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Xerath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Xerath Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Xerath (Silver)

Best Poppy Items to Counter Xerath in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 5.9
Xerath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.5 5.1
Xerath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.1 8.9
Xerath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.1
Xerath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,279 22,773
Xerath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,343 13,869
Xerath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,429 1,187
Xerath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
95 109
Xerath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,895 10,108
Xerath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.5
Xerath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Xerath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Xerath Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Xerath (Gold)

Best Poppy Items to Counter Xerath in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.9 5.8
Xerath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.1
Xerath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.3 9.1
Xerath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.1
Xerath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,787 23,058
Xerath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,816 13,815
Xerath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,548 1,182
Xerath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
107 113
Xerath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
10,225 10,319
Xerath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.5
Xerath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Xerath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 2.0
Xerath Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Xerath (Pro)

Best Poppy Items to Counter Xerath in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 5.3
Xerath Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.9 4.9
Xerath Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 8.7
Xerath Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.6 2.8
Xerath Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,531 21,752
Xerath Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,310 12,862
Xerath Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,291 1,008
Xerath Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
115 111
Xerath Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
10,047 9,932
Xerath Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.1
Xerath Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.8
Xerath Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Xerath Build and Stats