Poppy Counter Stats vs Yorick

Best Poppy Items to Counter Yorick


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.3 4.6
Yorick Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.9 4.8
Yorick Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 4.7
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.4
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,016 18,405
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,203 25,144
Yorick Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,085 6,615
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
95 165
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,485 11,280
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 6.2
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.2
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Yorick Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Yorick (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Yorick in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.2 4.9
Yorick Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.9 4.8
Yorick Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.8 4.7
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.5
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,348 18,175
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,730 24,863
Yorick Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,851 6,416
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
85 151
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,096 10,934
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 6.1
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.2
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 1.9
Yorick Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Yorick (Silver)

Best Poppy Items to Counter Yorick in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.4 4.7
Yorick Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 4.9
Yorick Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 4.8
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.5
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,384 18,967
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,725 25,712
Yorick Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,212 6,820
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
94 169
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,652 11,512
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 6.4
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 1.3
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Yorick Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Yorick (Gold)

Best Poppy Items to Counter Yorick in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.3 4.3
Yorick Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.8 4.8
Yorick Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 4.7
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 2.3
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,342 18,244
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,439 25,132
Yorick Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,238 6,655
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
104 176
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,715 11,435
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 6.2
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 1.2
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Yorick Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Yorick (Pro)

Best Poppy Items to Counter Yorick in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.2 4.1
Yorick Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.3 4.5
Yorick Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.8 4.2
Yorick Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.3
Yorick Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,025 17,032
Yorick Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
21,819 23,450
Yorick Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,991 6,315
Yorick Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
113 175
Yorick Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,587 11,106
Yorick Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 6.0
Yorick Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.2
Yorick Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.8
Yorick Build and Stats