Vayne Counter Stats vs Qiyana

Best Vayne Items to Counter Qiyana


K/D/A Stats

Kills

Vayne Build and Stats
7.1 7.4
Qiyana Build and Stats

Deaths

Vayne Build and Stats
6.1 6.4
Qiyana Build and Stats

Assists

Vayne Build and Stats
5.6 5.9
Qiyana Build and Stats

Largest Killing Spree

Vayne Build and Stats
3.2 3.3
Qiyana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Vayne Build and Stats
17,199 17,612
Qiyana Build and Stats

Damage Taken

Vayne Build and Stats
19,005 20,465
Qiyana Build and Stats

Healing Done

Vayne Build and Stats
3,355 3,818
Qiyana Build and Stats

Minions Killed

Vayne Build and Stats
141 121
Qiyana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Vayne Build and Stats
11,023 10,396
Qiyana Build and Stats

Towers Destroyed

Vayne Build and Stats
5.3 5.0
Qiyana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Vayne Build and Stats
0.9 0.8
Qiyana Build and Stats

Dragons Killed

Vayne Build and Stats
1.9 1.9
Qiyana Build and Stats

Vayne Counter Stats vs Qiyana (Bronze)

Best Vayne Items to Counter Qiyana in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Vayne Build and Stats
7.5 6.8
Qiyana Build and Stats

Deaths

Vayne Build and Stats
6.2 6.5
Qiyana Build and Stats

Assists

Vayne Build and Stats
5.4 5.7
Qiyana Build and Stats

Largest Killing Spree

Vayne Build and Stats
3.4 3.0
Qiyana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Vayne Build and Stats
17,299 16,285
Qiyana Build and Stats

Damage Taken

Vayne Build and Stats
19,022 20,578
Qiyana Build and Stats

Healing Done

Vayne Build and Stats
3,266 3,766
Qiyana Build and Stats

Minions Killed

Vayne Build and Stats
126 106
Qiyana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Vayne Build and Stats
10,774 9,832
Qiyana Build and Stats

Towers Destroyed

Vayne Build and Stats
5.3 4.8
Qiyana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Vayne Build and Stats
0.9 0.8
Qiyana Build and Stats

Dragons Killed

Vayne Build and Stats
1.9 1.8
Qiyana Build and Stats

Vayne Counter Stats vs Qiyana (Silver)

Best Vayne Items to Counter Qiyana in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Vayne Build and Stats
7.1 7.3
Qiyana Build and Stats

Deaths

Vayne Build and Stats
6.2 6.5
Qiyana Build and Stats

Assists

Vayne Build and Stats
5.7 6.1
Qiyana Build and Stats

Largest Killing Spree

Vayne Build and Stats
3.2 3.3
Qiyana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Vayne Build and Stats
17,268 17,544
Qiyana Build and Stats

Damage Taken

Vayne Build and Stats
19,113 20,760
Qiyana Build and Stats

Healing Done

Vayne Build and Stats
3,401 3,866
Qiyana Build and Stats

Minions Killed

Vayne Build and Stats
140 119
Qiyana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Vayne Build and Stats
11,068 10,393
Qiyana Build and Stats

Towers Destroyed

Vayne Build and Stats
5.4 5.1
Qiyana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Vayne Build and Stats
0.9 0.9
Qiyana Build and Stats

Dragons Killed

Vayne Build and Stats
1.9 1.9
Qiyana Build and Stats

Vayne Counter Stats vs Qiyana (Gold)

Best Vayne Items to Counter Qiyana in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Vayne Build and Stats
6.9 7.9
Qiyana Build and Stats

Deaths

Vayne Build and Stats
6.1 6.3
Qiyana Build and Stats

Assists

Vayne Build and Stats
5.7 6.1
Qiyana Build and Stats

Largest Killing Spree

Vayne Build and Stats
3.2 3.6
Qiyana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Vayne Build and Stats
17,247 18,618
Qiyana Build and Stats

Damage Taken

Vayne Build and Stats
19,140 20,443
Qiyana Build and Stats

Healing Done

Vayne Build and Stats
3,442 3,881
Qiyana Build and Stats

Minions Killed

Vayne Build and Stats
151 131
Qiyana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Vayne Build and Stats
11,235 10,814
Qiyana Build and Stats

Towers Destroyed

Vayne Build and Stats
5.3 5.2
Qiyana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Vayne Build and Stats
0.9 0.9
Qiyana Build and Stats

Dragons Killed

Vayne Build and Stats
1.9 2.0
Qiyana Build and Stats

Vayne Counter Stats vs Qiyana (Pro)

Best Vayne Items to Counter Qiyana in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Vayne Build and Stats
6.6 8.0
Qiyana Build and Stats

Deaths

Vayne Build and Stats
5.9 6.1
Qiyana Build and Stats

Assists

Vayne Build and Stats
5.7 6.0
Qiyana Build and Stats

Largest Killing Spree

Vayne Build and Stats
3.0 3.7
Qiyana Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Vayne Build and Stats
16,692 18,754
Qiyana Build and Stats

Damage Taken

Vayne Build and Stats
18,411 19,537
Qiyana Build and Stats

Healing Done

Vayne Build and Stats
3,270 3,687
Qiyana Build and Stats

Minions Killed

Vayne Build and Stats
156 139
Qiyana Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Vayne Build and Stats
11,048 10,841
Qiyana Build and Stats

Towers Destroyed

Vayne Build and Stats
5.0 5.1
Qiyana Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Vayne Build and Stats
0.8 0.8
Qiyana Build and Stats

Dragons Killed

Vayne Build and Stats
1.8 2.0
Qiyana Build and Stats