Poppy Counter Stats vs Aurelion Sol

Best Poppy Items to Counter Aurelion Sol


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 5.1
Aurelion Sol Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.9
Aurelion Sol Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.3 8.4
Aurelion Sol Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.5
Aurelion Sol Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,688 17,528
Aurelion Sol Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,733 22,470
Aurelion Sol Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,002 3,978
Aurelion Sol Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
89 128
Aurelion Sol Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,422 9,693
Aurelion Sol Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.1
Aurelion Sol Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.8
Aurelion Sol Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.8
Aurelion Sol Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Aurelion Sol (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Aurelion Sol in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.2 4.4
Aurelion Sol Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 6.0
Aurelion Sol Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.6 7.6
Aurelion Sol Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.1 2.1
Aurelion Sol Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,240 15,662
Aurelion Sol Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,699 21,627
Aurelion Sol Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,625 3,618
Aurelion Sol Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
81 108
Aurelion Sol Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
8,817 8,928
Aurelion Sol Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.0
Aurelion Sol Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.8
Aurelion Sol Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 1.7
Aurelion Sol Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Aurelion Sol (Silver)

Best Poppy Items to Counter Aurelion Sol in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
5.1 5.7
Aurelion Sol Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.5 6.1
Aurelion Sol Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
8.2 9.0
Aurelion Sol Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.6 2.7
Aurelion Sol Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
16,052 19,124
Aurelion Sol Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,150 23,653
Aurelion Sol Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,515 4,221
Aurelion Sol Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
88 135
Aurelion Sol Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,948 10,176
Aurelion Sol Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.4 5.3
Aurelion Sol Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Aurelion Sol Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 2.0
Aurelion Sol Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Aurelion Sol (Gold)

Best Poppy Items to Counter Aurelion Sol in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 5.5
Aurelion Sol Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.7
Aurelion Sol Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.7 9.0
Aurelion Sol Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.9
Aurelion Sol Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,413 18,558
Aurelion Sol Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,155 23,082
Aurelion Sol Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,206 4,370
Aurelion Sol Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
97 147
Aurelion Sol Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,802 10,244
Aurelion Sol Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.2
Aurelion Sol Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Aurelion Sol Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Aurelion Sol Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Aurelion Sol (Pro)

Best Poppy Items to Counter Aurelion Sol in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.9 5.7
Aurelion Sol Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.1 5.0
Aurelion Sol Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.6 8.8
Aurelion Sol Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.6 3.0
Aurelion Sol Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,400 18,685
Aurelion Sol Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,100 21,324
Aurelion Sol Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,743 3,986
Aurelion Sol Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
112 153
Aurelion Sol Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,631 10,322
Aurelion Sol Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.8 5.1
Aurelion Sol Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Aurelion Sol Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Aurelion Sol Build and Stats