Poppy Counter Stats vs Kog'Maw

Best Poppy Items to Counter Kog'Maw


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 7.7
Kog'Maw Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.6 6.3
Kog'Maw Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 7.1
Kog'Maw Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.3
Kog'Maw Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,829 23,788
Kog'Maw Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,904 18,566
Kog'Maw Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,240 3,058
Kog'Maw Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
94 149
Kog'Maw Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,784 11,633
Kog'Maw Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.4
Kog'Maw Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Kog'Maw Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Kog'Maw Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Kog'Maw (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Kog'Maw in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 7.7
Kog'Maw Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.6 6.5
Kog'Maw Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 6.8
Kog'Maw Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 3.3
Kog'Maw Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,890 22,466
Kog'Maw Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,417 18,649
Kog'Maw Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,115 3,069
Kog'Maw Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
82 130
Kog'Maw Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,344 11,136
Kog'Maw Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.2
Kog'Maw Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Kog'Maw Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Kog'Maw Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Kog'Maw (Silver)

Best Poppy Items to Counter Kog'Maw in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 7.9
Kog'Maw Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.7 6.4
Kog'Maw Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.9 7.3
Kog'Maw Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 3.4
Kog'Maw Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,914 24,165
Kog'Maw Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,516 18,962
Kog'Maw Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,387 3,277
Kog'Maw Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
91 149
Kog'Maw Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,893 11,894
Kog'Maw Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.6
Kog'Maw Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 1.0
Kog'Maw Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Kog'Maw Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Kog'Maw (Gold)

Best Poppy Items to Counter Kog'Maw in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
5.3 7.7
Kog'Maw Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.6 6.3
Kog'Maw Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 7.2
Kog'Maw Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.9 3.4
Kog'Maw Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,762 24,809
Kog'Maw Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,289 18,623
Kog'Maw Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,346 3,019
Kog'Maw Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
102 159
Kog'Maw Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
10,113 11,919
Kog'Maw Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.5
Kog'Maw Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Kog'Maw Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.9
Kog'Maw Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Kog'Maw (Pro)

Best Poppy Items to Counter Kog'Maw in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 6.9
Kog'Maw Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.1 5.7
Kog'Maw Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 6.7
Kog'Maw Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.2
Kog'Maw Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,810 23,715
Kog'Maw Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,690 17,264
Kog'Maw Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,946 2,584
Kog'Maw Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
114 167
Kog'Maw Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,811 11,507
Kog'Maw Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.1
Kog'Maw Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Kog'Maw Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Kog'Maw Build and Stats