Poppy Counter Stats vs Nunu & Willump

Best Poppy Items to Counter Nunu & Willump


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 4.3
Nunu & Willump Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.6
Nunu & Willump Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.4 11.1
Nunu & Willump Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.1
Nunu & Willump Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,192 11,789
Nunu & Willump Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,656 33,255
Nunu & Willump Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,866 16,286
Nunu & Willump Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
94 44
Nunu & Willump Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,416 9,852
Nunu & Willump Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.3
Nunu & Willump Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Nunu & Willump Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 2.1
Nunu & Willump Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Nunu & Willump (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Nunu & Willump in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.3 4.2
Nunu & Willump Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.7
Nunu & Willump Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.9 10.2
Nunu & Willump Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.1 2.0
Nunu & Willump Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,988 11,311
Nunu & Willump Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,666 31,566
Nunu & Willump Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,556 14,817
Nunu & Willump Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
83 41
Nunu & Willump Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
8,931 9,382
Nunu & Willump Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.8 5.1
Nunu & Willump Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Nunu & Willump Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.7 2.0
Nunu & Willump Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Nunu & Willump (Silver)

Best Poppy Items to Counter Nunu & Willump in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 4.4
Nunu & Willump Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.5 5.6
Nunu & Willump Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 11.4
Nunu & Willump Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.1
Nunu & Willump Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,575 11,961
Nunu & Willump Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,331 34,100
Nunu & Willump Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,088 16,789
Nunu & Willump Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
91 44
Nunu & Willump Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,625 10,061
Nunu & Willump Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.5
Nunu & Willump Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Nunu & Willump Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.1
Nunu & Willump Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Nunu & Willump (Gold)

Best Poppy Items to Counter Nunu & Willump in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 4.5
Nunu & Willump Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.5 5.5
Nunu & Willump Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.7 11.9
Nunu & Willump Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.2
Nunu & Willump Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,962 12,344
Nunu & Willump Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,499 34,537
Nunu & Willump Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,054 17,314
Nunu & Willump Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
101 46
Nunu & Willump Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,688 10,188
Nunu & Willump Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.5
Nunu & Willump Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Nunu & Willump Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.1
Nunu & Willump Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Nunu & Willump (Pro)

Best Poppy Items to Counter Nunu & Willump in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 4.2
Nunu & Willump Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 5.2
Nunu & Willump Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 11.0
Nunu & Willump Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.6 2.2
Nunu & Willump Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,693 11,388
Nunu & Willump Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,626 32,670
Nunu & Willump Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,680 16,615
Nunu & Willump Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
113 44
Nunu & Willump Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,542 9,807
Nunu & Willump Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.8 5.0
Nunu & Willump Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.7 0.8
Nunu & Willump Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.8 2.0
Nunu & Willump Build and Stats