Poppy Counter Stats vs Skarner

Best Poppy Items to Counter Skarner


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 4.1
Skarner Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.3
Skarner Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 8.8
Skarner Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.0
Skarner Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,622 10,585
Skarner Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,687 25,090
Skarner Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,919 6,535
Skarner Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
94 49
Skarner Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,568 9,933
Skarner Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.3
Skarner Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Skarner Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 2.0
Skarner Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Skarner (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Skarner in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.2 4.1
Skarner Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.5
Skarner Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.1 8.2
Skarner Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.1 1.9
Skarner Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,637 10,207
Skarner Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,445 25,052
Skarner Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,757 6,568
Skarner Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
83 42
Skarner Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,091 9,587
Skarner Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.2
Skarner Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Skarner Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Skarner Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Skarner (Silver)

Best Poppy Items to Counter Skarner in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 4.3
Skarner Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.4
Skarner Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.7 8.8
Skarner Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.1
Skarner Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,634 10,754
Skarner Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,602 25,052
Skarner Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,835 6,498
Skarner Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
92 49
Skarner Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,640 10,015
Skarner Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.5
Skarner Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.9
Skarner Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Skarner Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Skarner (Gold)

Best Poppy Items to Counter Skarner in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 4.1
Skarner Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.3
Skarner Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
8.0 9.5
Skarner Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 2.0
Skarner Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,527 10,896
Skarner Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,508 25,743
Skarner Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,207 6,628
Skarner Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
102 53
Skarner Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,975 10,253
Skarner Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.3
Skarner Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Skarner Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.1
Skarner Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Skarner (Pro)

Best Poppy Items to Counter Skarner in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.9 3.9
Skarner Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.8 4.6
Skarner Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 8.6
Skarner Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.9 2.3
Skarner Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,160 10,419
Skarner Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,561 23,641
Skarner Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,911 6,265
Skarner Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
112 57
Skarner Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,709 9,874
Skarner Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 4.8
Skarner Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.7
Skarner Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Skarner Build and Stats