Poppy Counter Stats vs Syndra

Best Poppy Items to Counter Syndra


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 6.8
Syndra Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.4
Syndra Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 6.7
Syndra Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.3
Syndra Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,940 21,388
Syndra Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,606 16,585
Syndra Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,236 2,619
Syndra Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
99 155
Syndra Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,868 10,943
Syndra Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.4
Syndra Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Syndra Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Syndra Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Syndra (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Syndra in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 6.8
Syndra Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.4
Syndra Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.8 6.6
Syndra Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 3.3
Syndra Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,009 21,036
Syndra Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,111 16,484
Syndra Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,006 2,593
Syndra Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
88 137
Syndra Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,436 10,495
Syndra Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
4.9 5.4
Syndra Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Syndra Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Syndra Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Syndra (Silver)

Best Poppy Items to Counter Syndra in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.8 7.2
Syndra Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.5 5.6
Syndra Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 6.9
Syndra Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.5
Syndra Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,190 22,219
Syndra Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
25,384 17,047
Syndra Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,473 2,674
Syndra Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
95 154
Syndra Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
10,027 11,136
Syndra Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.6
Syndra Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 1.0
Syndra Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 2.1
Syndra Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Syndra (Gold)

Best Poppy Items to Counter Syndra in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 6.8
Syndra Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.2 5.5
Syndra Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.4 6.7
Syndra Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 3.3
Syndra Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,278 21,526
Syndra Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
24,785 16,675
Syndra Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,283 2,655
Syndra Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
104 163
Syndra Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
10,046 11,147
Syndra Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.4
Syndra Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Syndra Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 2.0
Syndra Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Syndra (Pro)

Best Poppy Items to Counter Syndra in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 6.0
Syndra Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.9 5.2
Syndra Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.0 6.3
Syndra Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.6 3.1
Syndra Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,205 19,954
Syndra Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,413 15,611
Syndra Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,016 2,479
Syndra Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
115 170
Syndra Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,858 10,843
Syndra Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.1
Syndra Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Syndra Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Syndra Build and Stats