Poppy Counter Stats vs Thresh

Best Poppy Items to Counter Thresh


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 2.3
Thresh Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.7
Thresh Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.8 12.5
Thresh Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 0.9
Thresh Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,693 7,733
Thresh Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,510 17,429
Thresh Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,926 2,061
Thresh Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
95 35
Thresh Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,643 7,651
Thresh Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.2
Thresh Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Thresh Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Thresh Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Thresh (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Thresh in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 2.6
Thresh Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.3 5.8
Thresh Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.4 11.5
Thresh Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.2 1.1
Thresh Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
13,742 8,003
Thresh Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,780 17,543
Thresh Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,662 2,034
Thresh Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
84 38
Thresh Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,223 7,665
Thresh Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.0
Thresh Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.8
Thresh Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.8
Thresh Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Thresh (Silver)

Best Poppy Items to Counter Thresh in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.6 2.3
Thresh Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.8
Thresh Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
8.0 12.8
Thresh Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.3 0.9
Thresh Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,804 7,940
Thresh Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,986 17,888
Thresh Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,097 2,125
Thresh Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
91 35
Thresh Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,747 7,744
Thresh Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.3
Thresh Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Thresh Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Thresh Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Thresh (Gold)

Best Poppy Items to Counter Thresh in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.7 2.2
Thresh Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.4 5.8
Thresh Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
8.0 13.1
Thresh Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 0.8
Thresh Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,276 7,651
Thresh Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,986 17,508
Thresh Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,029 2,084
Thresh Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
101 33
Thresh Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,873 7,675
Thresh Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.3
Thresh Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 0.9
Thresh Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 2.0
Thresh Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Thresh (Pro)

Best Poppy Items to Counter Thresh in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 1.9
Thresh Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 5.3
Thresh Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.5 12.7
Thresh Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 0.7
Thresh Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
14,886 7,009
Thresh Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,785 16,108
Thresh Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,810 1,929
Thresh Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
110 32
Thresh Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,672 7,381
Thresh Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.0 5.1
Thresh Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 0.8
Thresh Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Thresh Build and Stats