Poppy Counter Stats vs Tryndamere

Best Poppy Items to Counter Tryndamere


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
5.0 5.4
Tryndamere Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 5.8
Tryndamere Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.3 4.1
Tryndamere Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.6 2.5
Tryndamere Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
16,788 15,469
Tryndamere Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,255 30,536
Tryndamere Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,999 8,937
Tryndamere Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
104 157
Tryndamere Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,931 11,610
Tryndamere Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.3 5.7
Tryndamere Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 1.0
Tryndamere Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.9
Tryndamere Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Tryndamere (Bronze)

Best Poppy Items to Counter Tryndamere in Bronze Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
5.0 5.9
Tryndamere Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.1 5.9
Tryndamere Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.2 4.3
Tryndamere Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.5 2.6
Tryndamere Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
15,678 15,669
Tryndamere Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,016 30,079
Tryndamere Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,787 8,792
Tryndamere Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
91 135
Tryndamere Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,531 11,222
Tryndamere Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.2 5.6
Tryndamere Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 1.0
Tryndamere Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
1.9 1.9
Tryndamere Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Tryndamere (Silver)

Best Poppy Items to Counter Tryndamere in Silver Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
5.2 5.3
Tryndamere Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
5.0 5.9
Tryndamere Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.6 4.2
Tryndamere Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.7 2.4
Tryndamere Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
17,233 15,559
Tryndamere Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,683 31,056
Tryndamere Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,184 9,031
Tryndamere Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
104 160
Tryndamere Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
10,143 11,758
Tryndamere Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.5 5.8
Tryndamere Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
1.0 1.1
Tryndamere Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.9
Tryndamere Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Tryndamere (Gold)

Best Poppy Items to Counter Tryndamere in Gold Tier


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
5.0 5.1
Tryndamere Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.9 5.7
Tryndamere Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
7.3 4.0
Tryndamere Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.6 2.3
Tryndamere Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
17,554 15,428
Tryndamere Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
23,369 30,733
Tryndamere Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
4,104 8,946
Tryndamere Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
115 176
Tryndamere Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
10,175 11,917
Tryndamere Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.4 5.9
Tryndamere Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.9 1.0
Tryndamere Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.1 1.9
Tryndamere Build and Stats

Poppy Counter Stats vs Tryndamere (Pro)

Best Poppy Items to Counter Tryndamere in Pro Tiers


K/D/A Stats

Kills

Poppy Build and Stats
4.5 4.6
Tryndamere Build and Stats

Deaths

Poppy Build and Stats
4.6 5.2
Tryndamere Build and Stats

Assists

Poppy Build and Stats
6.8 3.8
Tryndamere Build and Stats

Largest Killing Spree

Poppy Build and Stats
2.4 2.2
Tryndamere Build and Stats

Battle Stats

Damage Dealt

Poppy Build and Stats
17,159 14,404
Tryndamere Build and Stats

Damage Taken

Poppy Build and Stats
22,084 29,599
Tryndamere Build and Stats

Healing Done

Poppy Build and Stats
3,780 9,082
Tryndamere Build and Stats

Minions Killed

Poppy Build and Stats
126 179
Tryndamere Build and Stats

Objective Stats

Gold Earned

Poppy Build and Stats
9,938 11,644
Tryndamere Build and Stats

Towers Destroyed

Poppy Build and Stats
5.1 5.7
Tryndamere Build and Stats

Inhibitors Destroyed

Poppy Build and Stats
0.8 1.0
Tryndamere Build and Stats

Dragons Killed

Poppy Build and Stats
2.0 1.8
Tryndamere Build and Stats